Available courses

        แพลตฟอร์มการจัดการห้องปฏิบัติการระยะไกล (Remote Laboratory Management Platform) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการห้องปฏิบัติการระยะไกลที่มีการรวมเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่หลากหลายในการบูรณาการการเรียนปฏิบัติเข้ากับระบบการเรียนรู้แก่ผู้เรียนระยะไกลประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการระยะไกล (Remote Laboratory) และ แพลตฟอร์มการจัดการห้องปฏิบัติการ (Lab Management Platform) ห้องปฏิบัติการระยะไกลเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่มีการติดตั้งโปรแกรมในการเรียนไว้พร้อมนักศึกษาสามารถควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์จากทางบ้านได้ เพื่อทำกิจกรรมที่คล้ายกับการเรียนในห้องปฏิบัติการทั่วไป และ แพลตฟอร์มการจัดการห้องปฏิบัติการมีระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหา แบบทดสอบ การประเมินผล การปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนผู้สอนให้มีความสะดวกในการเรียนเพื่อสร้างกำลังคนดิจิทัลสมรรถนะสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

        กำลังคนดิจิทัลสมรรถนะสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตประกอบด้วยสมรรถนะ 8 ด้านที่เป็นผลวิจัยจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย รายงานสรุปจากทั่วโลกร่วมกับข้อมูลสมรรถนะระดับปริญญาตรีของ สกอ. 6 ข้อเป็นเกณฑ์ซึ่งมีทั้งสมรรถนะที่จำเป็นและระดับสูงเมื่อนำข้อมูลที่ได้มารวมกับกับสมรรถนะระดับปริญญาตรีของ สกอ.โดยปรับให้เป็นระดับสูงหมดและเชื่อมโยงสมรรถนะที่สอดคล้องกันเป็นข้อเดียวกันจึงได้สมรรถนะกำลังคนดิจทัลสมรรถนะสูง 8 ด้าน ประกอบด้วย  1) การสืบค้นข้อมูลและการใช้งาน 2) การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต 4) การสอนหรือการเรียนรู้  5) เครื่องมือและเทคโนโลยี 6) การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 7) การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล และ 8) การปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล